คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1494/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย) นางสาวกรณัฏฐ์ เมฆชัย เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 5296 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการที่ 2 ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1386/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เรื่อง เรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม 4 ราย นางพีรญา ร่มป่าตัน นายชคพล สิงโต

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1501/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (จำนวน 1 ราย) นายธีรศักดิ์ แย้มอิ่ม